Türk Bayrağı
Merkez: 0212 216 46 91
Ankara: 0312 473 7880
Eposta: info(et)kaped.org

KAPED BLOG

KAPED Blog Yazıları
3 Oca 2017

GELİRLERİN DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜNİVERSİTE DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE GÖREV YAPAN DEVLET

MEMURLARINA DÖNER SERMAYEDEN YAPILACAK ÖDEMELER

Suat AKSU[1]

 

 

ÖZET

 

Yükseköğretim kurumları bünyesinde kurulan döner sermaye işletmelerine ilişkin olarak düzenleme 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinde yapılmış bulunmaktadır.

58 inci maddenin (c) bendi kapsamında Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin hesabında toplanan döner sermaye gelirleri bakiyesinden, bu yerlerde; Gelir getiren görevlerde çalışan öğretim üyesi ve öğretim görevlilerine ve diğer öğretim elemanlarına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli olarak çalışan personele ek ödeme yapılacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı zamanda 375 sayılı KHK nin ek 9 uncu maddesinde de bu düzenlemeye uygun olarak bir düzenleme yapılmış olup, 58/c maddesi dışındaki birimlerde görev yapan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli olarak çalışan personele KHK kapsamında ek ödeme yapılacağı, bunlara döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılmayacağı düzenlemiştir.

Ancak 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) bendi kapsamı dışında kalan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre sözleşmeli olarak çalışan personele döner sermaye işlerinde fiilen yapılan fazla mesai ve kurslarda sınav görevi verilmesi durumunda döner sermaye gelirlerinden herhangi bir ödeme yapılıp yapılamayacağı konusunda ki belirsizliğin giderilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

 

Anahtar Sözcükler: Döner sermaye, Devlet memuru, Ek ödeme, Fazla çalışma

 

 

1.GİRİŞ

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 58/g maddesinde Bu maddenin (c) ve (f) fıkraları kapsamında bulunanlar dışındaki 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalışan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında ödeme yapılır ve bunlara bu madde uyarınca ayrıca ek ödeme yapılmaz.hükümlere yer verilmiştir.

Belirtilen madde kapsamında; kimlerin döner sermaye ek ödemesinden yararlanacağı ve kimlerin 375 sayılı KHK kapsamında ek ödemeden yararlanacağı belirlenmiştir.

Üniversite döner sermaye işletmesi faaliyetlerinde Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin dışındaki birimlerde de hizmetin gereği olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalışan personelde görev almaktadır. Gerek mesai saatleri dahilinde gerekse mesai saatleri dışında döner sermaye faaliyetlerine katılan bu personele ek ödeme dışında bir ödeme yapılıp yapılamayacağı konusunda belirsizlik bulunmaktadır.

 

 1. DEĞERLENDİRME

 

Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin dışındaki birimlerde hizmetin gereği olarak görevlendirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalışan personele döner sermayeden ek ödeme dışında bir ödeme yapılıp yapılamayacağı konusunda değerlendirme yapabilmek için; ilgili mevzuatın incelenmesi, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

 

 1. Döner Sermaye Ek Ödemesi ve Oranları
 2. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58/c maddesine göre; Tıp ve diş hekimliği fakülteleri ile sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin hesabında toplanan döner sermaye gelirleri bakiyesinden, bu yerlerde; görev yapan öğretim elemanları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalışan personele azami aşağıdaki tabloda belirlenen oranlarda ek ödeme yapılacağına ilişkin karar alınabilir.

 

MESAİ İÇİ GELİR DAĞILIMIMESAİ DIŞI GELİR DAĞILIMI
UnvanlarGelire Katkısı olanlara oranlar %Gelire Katkısı olmayanlara oranlar %Gelire Katkısı olanlara oranlar %Gelire Katkısı olmayanlara oranlar %
Profesör8006004000
Doçent8006004000
Yardımcı doçent8006004000
Öğretim görevlisi8006004000
Araştırma görevlisi5003002500
Uzman Tabipler60001200
Tabip21700300
Diğer öğretim elamanlarına31700300
Hastaneler Başmüdürü2500500
Eczacılar2500500
Başhemşireler2000400
Hastane Müdürü 41700300
Sözleşmeli personel 51700300
Diğer personel 61700300
yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan personel2000400

 

 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58/d maddesine göreZiraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu ve bünyesinde atölye veya laboratuvar bulunan kurumları ile sürekli eğitim merkezleri, açık öğretim hizmeti veren yükseköğretim kurumları ile düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen döner sermaye gelirlerine katkısı bulunan öğretim elemanlarına yapılacak ek ödemeler hakkında da (c) fıkrası hükümleri uygulanır.”
 2. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58/e maddesine göre “Yükseköğretim kurumlarının (c) ve (d) fıkraları kapsamına girenler haricindeki diğer birimlerinde döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler karşılığında tahsil edilen gelirlerden kanuni kesintiler ile varsa yapılan iş veya hizmetle bağlantılı giderler düşüldükten sonra geri kalan tutar, hizmet karşılığı olarak gelir tahsilatının yapıldığı tarihi izleyen bir ay içinde veya

                                                        

 • 2016-2017 yıllarına ilişkin 3 dönem toplu iş sözleşmesinin sağlık ve sosyal hizmetler sınıfına ilişkin toplu sözleşmenin 31 inci maddesine göre %150 oranı %170 olarak uygulanacaktır.
 • 2016-2017 yıllarına ilişkin 3 dönem toplu iş sözleşmesinin sağlık ve sosyal hizmetler sınıfına ilişkin toplu sözleşmenin 31 inci maddesine göre %150 oranı %170 olarak uygulanacaktır.
 • 2016-2017 yıllarına ilişkin 3 dönem toplu iş sözleşmesinin sağlık ve sosyal hizmetler sınıfına ilişkin toplu sözleşmenin 31 inci maddesine göre %150 oranı %170 olarak uygulanacaktır.
 • 2016-2017 yıllarına ilişkin 3 dönem toplu iş sözleşmesinin sağlık ve sosyal hizmetler sınıfına ilişkin toplu sözleşmenin 31 inci maddesine göre %150 oranı %170 olarak uygulanacaktır.
 • 2016-2017 yıllarına ilişkin 3 dönem toplu iş sözleşmesinin sağlık ve sosyal hizmetler sınıfına ilişkin toplu sözleşmenin 31 inci maddesine göre %150 oranı %170 olarak uygulanacaktır.

hizmet bedelinin peşin tahsil edilmesi halinde hizmetin gerçekleşme oranına bağlı olarak aylara bölünerek hizmeti veren öğretim elemanlarına ödenir.

Tıp ve diş hekimliği fakültelerindeki öğretim elemanlarının sağlık hizmeti dışında verdikleri hizmetler karşılığında döner sermaye hesabına tahsil edilen paradan pay alma hususunda bu fıkra hükümleri uygulanır. (Ek cümle: 17/2/2011-6114/17 md.) Bu kapsamda bulunan hizmetler ile öğretim elemanlarının yükseköğretim kurumlarının imkanlarını kullanmaksızın verdikleri hizmetler karşılığında elde edilen gelirlerden (b) fıkrasının birinci bendi uyarınca yapılacak kesintilerin uygulanmasında asgari yüzde 15 oranı uygulanır.”

 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58/f maddesine göreRektör, rektör yardımcısı ve genel sekreterlere gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, üniversite yönetim kurulunun uygun gördüğü birimin döner sermaye hesabından yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılır. Yapılacak ek ödemenin tutarı ek ödeme matrahının, rektörler için yüzde 600’ünü, rektör yardımcıları için yüzde 300’ünü, genel sekreterler için yüzde 200’ünü geçemez.

Döner sermaye gelirinin elde edildiği birimlerin dekan, başhekim ve enstitü ve yüksekokul müdürleri ile bunların yardımcılarına, gelir getirici katkılarına bakılmaksızın, görev yaptıkları birimin döner sermaye gelirlerinden yönetici payı olarak ayrılan tutardan ek ödeme yapılır. Yapılacak ek ödemenin tutarı, ek ödeme matrahının, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü için yüzde 250’sini, bunların yardımcıları için yüzde 100’ünü, tıp ve diş hekimliği fakülteleri dekanları ile sağlık uygulama ve araştırma merkezleri başhekimleri için yüzde 500’ünü, bunların yardımcıları için yüzde 300’ünü geçemez. 

Bu fıkra kapsamında bulunan yöneticilere, mesai saatleri içerisinde verdikleri mesleki hizmetlerinden dolayı ayrıca ek ödeme yapılmaz. Mesai saatleri dışında döner sermaye gelirlerine katkıları bulunması hâlinde alabilecekleri toplam ek ödeme tutarı, hiçbir şekilde yönetici payı dahil ilgisine göre (c) ve (d) fıkralarında belirtilen esaslara göre hesaplanacak tutarı geçemez.”  

 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58/g maddesine göre (Ek paragraf: 23/7/2010-6009/52 md.; Değişik ikinci paragraf: 11/10/2011-KHK-666/5 md.) Bu maddenin

(c) ve (f) fıkraları kapsamında bulunanlar dışındaki 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalışan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında ödeme yapılır ve bunlara bu madde uyarınca ayrıca ek ödeme yapılmaz.  

 1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58/h maddesine göre(Ek fıkra: 02/01/2014-6514/12 md.)Öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetlerinden dolayı 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca alınan ilave ücretler döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Bu tutardan ayrıca Hazine payı kesintisi ve (b) fıkrası uyarınca kesinti yapılmaz. Bu şekilde elde edilen gelirin yüzde 50’sinden az ve yüzde 60’ından fazla olmamak üzere üniversite yönetim kurulunca tespit edilecek oranı, mesai saatleri dışında sağlık hizmeti sunan öğretim üyesine, mesai içinde gerçekleştirilen iş miktarı ve çeşidi dikkate alınarak belirlenen toplam performansı aşmamak kaydıyla, ek ödeme matrahının yüzde 800’ünü geçmemek üzere her ay ayrıca ödenir. Mesai saatleri dışında ilave ücret alınmayacak sağlık hizmetlerini veren öğretim üyeleri için de yüzde 800 oranı uygulanır. Ancak bu fıkra kapsamında öğretim üyelerine yapılacak ek ödeme ile (c) ve (f) fıkraları uyarınca yapılacak ek ödeme toplamı ek ödeme matrahının yüzde 1600’ünü geçemez. Bu fıkra uyarınca dağıtılan gelirlerden kalan tutarlar (b) fıkrasında belirtilen işler ile (c) fıkrasının ikinci paragrafı uyarınca fiilen mesai dışında çalışan diğer personele yapılacak ek ödemede kullanılır.”
 2. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58/i maddesine göre(Değişik üçüncü paragraf: 11/10/2011-KHK-666/5 md.) Üniversitelerin (c) ve (f) fıkraları kapsamındaki personeline bu madde uyarınca her ay yapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından az olamaz. Bu kapsamda ek ödemeden yararlanan personele, ayrıca 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca ödeme yapılmaz.
 3. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58/k maddesine göre(Ek: 16/2/20166676/5 md.) Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri ile faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirler döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır. Bu gelirlerden (b) fıkrası uyarınca yapılacak olan kesintiler de dâhil herhangi bir kesinti yapılmaz. Bu kapsamda görev yapan öğretim elemanına ödenecek gelirin yüzde 85’i, herhangi bir vergi kesintisi yapılmaksızın ilgili öğretim elemanına ödenir. Kalan tutar, (b) fıkrasında belirtilen işler için kullanılır. Bu kapsamda değerlendirilecek proje ve faaliyetlere, öğretim elemanının müracaatı doğrultusunda, üniversite yönetim kurulunun izni ile karar verilir.
 4. 375 Sayılı KHK[2]Ek Madde 9Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa göre almakta olan personele, ……. mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemeler dahil almakta oldukları toplam ödeme tutarı dikkate alınmak suretiyle aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla, en yüksek Devlet memuru aylığına (ek gösterge dahil), ekli (I) sayılı Cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması suretiyle hesaplanan tutarda ek ödeme yapılır.

………..Birinci fıkra kapsamına giren personelden; 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları ve 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında döner sermayeden ek ödeme yapılan personele, ……. sözkonusu mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam olunur ve bunlara bu maddeye göre ayrıca ek ödeme yapılmaz. (Değişik ikinci cümle: 20/8/2016-6745/76 md.) Bu fıkra kapsamındaki idarelerin döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele bu fıkrada yer alan mevzuat uyarınca döner sermaye gelirlerinden herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz.

Bünyesinde Tıp, Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunan döner sermaye işletmelerinde İşletme müdürü, döner sermaye saymanı ve bu birimlerde görev yapan personel döner sermaye ek ödemesinden yararlanabilir mi?

 

375 sayılı KHK ye 666 sayılı KHK ile eklenen “Ek Madde 12/2-g maddesinde yer alan 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrasının (2) numaralı bendinde yer alan  “(döner sermaye işletme müdürlüğü ve döner sermaye saymanlık personeli dahil)” 31.12.2012  tarihinden itibaren Döner sermaye ek ödemesinden yararlanamazlar ibaresi Anayasa Mahkemesinin 10 Ekim 2013 tarih ve 28791 sayılı RG de yayımlanan

 • Esas Sayısı : 2011/139
 • Karar Sayısı : 2012/205
 • Karar Günü : 27.12.2012

Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır. Kararın Resmî Gazete’de Yayımlanmasından Başlayarak Dokuz Ay Sonra Yürürlüğe Girmesine, Oybirliğiyle karar verilmiştir.

10 Temmuz 2014 tarihine kadar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ve Döner

Sermaye Saymanlık Personeline Döner Sermayeden Ek Ödeme yapılmayacaktır.

Ancak bu tarihten sonra 2547 Sayılı Kanunun 58/c bendi kapsamında döner sermaye işletme müdürlüğünde görevli işletme müdürü ve personeli için döner sermaye ek ödemesinden yararlanmasına engel bir durum kalmadığı düşünülmektedir.

375 Sayılı KHK nin Ek 9 uncu maddesinde yer alan “Bu fıkra kapsamında yer alan idarelerin döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele sözkonusu mevzuat uyarınca döner sermaye gelirlerinden herhangi bir ödeme yapılmaz.” Hükmü 28.04.2016 tarih ve 29697 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 07.04.2016 tarih ve E:2016/28, K: 2016/25 sayılı kararı ile iptal edilmiştir.

Ancak 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (Değişik ikinci cümle: 20/8/2016-6745/76 md.) Bu fıkra kapsamındaki idarelerin döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele bu fıkrada yer alan mevzuat uyarınca döner sermaye gelirlerinden herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz.Hükmü yeniden getirilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararına sebep olan konu 666 sayılı KHK de mali işlemler ile ilgili düzenleme yapma yetkisi verilmediği halde bu konuda yapılan düzenlemeden dolayı bir iptal kararı verilmiştir. Ancak söz konusu değişiklik artık bir kanun maddesi ile yapıldığı için iptlae neden olan gerekçe de ortadan kalkmış bulunmaktadır.

Yukarıda yer alan düzenleme kapsamında döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personel döner sermaye ek ödemesinden yararlanamayacaktır.

 

 1. Döner Sermaye Ek Ödemesi Dışında Yapılacak Ödemeler

 

 1. Döner sermaye işletmesinde görev yapan 657 Sayılı Kanuna tabi personeller ile bağlı oldukları birimlerde döner sermaye kapsamında yürütülen faaliyetlere mesai saatleri dışında yardımcı olan 657 Sayılı Kanuna tabi personele fazla mesai ücreti ödemesi yapılabilir mi?

Öncelikle buna ilişkin olarak yapılan düzenlemelere genel olarak bakmamız gerekmektedir.

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme”de varılan mutabakat çerçevesinde, fazla çalışma uygulamaları ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşları, aşağıda belirtilen hususlara özenle riayet edeceklerdir.

 1. Kamu görevlilerine; belli bir sürede bitirilmesi gereken, zorunlu ve istisnai haller bulunmadığı sürece, günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma yaptırılmayacaktır.
 2. Fazla çalışma yaptırılmasının gerektiği zorunlu ve istisnai hallerde, fazladan çalışılan süreye ilişkin ücret, ilgili mevzuatı çerçevesinde ödenecektir.
 3. İlgili mevzuatı gereği fazla çalışma karşılığı ücret ödenememesi durumunda ise; söz konusu kamu görevlilerine, başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178’inci maddesi ile 2009/12 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 6’ncı maddesi olmak üzere tabi oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde; yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilecektir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilecektir.[3]

375 sayılı KHK nin Üniversitelerde uygulamasına yönelik olarak yayımlanan 161 Seri Nolu DMK Genel Tebliğin 16/b. maddesinde “Yükseköğretim kurumlarının 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin ( c ) ve ( f ) fıkraları kapsamında bulunanlar dışındaki; 657 sayılı Kanuna tabi memurlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalışan personeline 15/1/2012 tarihinden itibaren sadece 375 sayılı KHK nin ek 9 uncu maddesi kapsamında ek ödeme yapılacak ve bu ek ödeme ilgililerin aylık veya ücretlerinin ödendiği bütçeden karşılanacaktır. Anılan tarihten itibaren söz konusu personele

58 inci madde kapsamında herhangi bir ek ödeme yapılmayacaktır.hükmüne yer verilmiştir.

2547 sayılı Kanunun 58/g maddesinde (Ek paragraf: 23/7/2010-6009/52 md.; Değişik ikinci paragraf: 11/10/2011-KHK-666/5 md.) Bu maddenin (c) ve (f) fıkraları kapsamında bulunanlar dışındaki 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalışan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında ödeme yapılır ve bunlara bu madde uyarınca ayrıca ek ödeme yapılmaz.hükmüne yer verilmiş olup;  dikkat edileceği üzere ek ödeme dışında hizmetin gereği olarak çalıştırılan personele yapılacak diğer ödemeler kapsam dışında tutulmuştur.

Ayrıca, 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (Değişik ikinci cümle: 20/8/2016-6745/76 md.) Bu fıkra kapsamındaki idarelerin döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele bu fıkrada yer alan mevzuat uyarınca döner sermaye gelirlerinden herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz.Şeklinde yapılan düzenlemede dikkat çeken  “herhangi bir ad altında ödeme yapılmazifadesi sadece saymanlık hizmetini yürüten personel için kullanılmış olup, döner sermaye kapsamında gelir getirici birimlerde görev yapan diğer personel için sadece ek ödeme yapılamaz hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre; i) Döner sermaye kapsamında hizmetin gereği olarak mesai saatleri dışında çalıştırılan 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi personele, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek saat ücreti ve süreler için (Yılları Bütçe Kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretleri esas alınabilir) fazla mesai ücreti ödemesi (Birim payından ayrılan oranlar içinden gider yapılmak üzere) yapılabilir.

 1. ii) 2547/58-(c), (d) ve (e) maddesi kapsamında bulunan 657 Sayılı Kanuna tabi personele fazla çalışma karşılığı ücret ödenememesi durumunda ise; söz konusu kamu görevlilerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178’inci maddesi ile 2009/12 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 6’ncı maddesi olmak üzere tabi oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde; yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle

birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilecektir.[4]

 1. Pedagojik formasyon ve Sürekli Eğitim Merkezi Kurslarında yapılan sınavlarda görev verilen 657 Sayılı Kanuna tabi personele döner sermaye kapsamında sınav ücreti ödemesi yapılabilir mi?

2547 sayılı Kanunun 58/g maddesinde (Ek paragraf: 23/7/2010-6009/52 md.; Değişik ikinci paragraf: 11/10/2011-KHK-666/5 md.) Bu maddenin (c) ve (f) fıkraları kapsamında bulunanlar dışındaki 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalışan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında ödeme yapılır ve bunlara bu madde uyarınca ayrıca ek ödeme yapılmaz.hükmüne yer verilmiş olup;  dikkat edileceği üzere ek ödeme dışında hizmetin gereği olarak çalıştırılan personele yapılacak diğer ödemeler kapsam dışında tutulmuştur.

Ayrıca, 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (Değişik ikinci cümle: 20/8/2016-6745/76 md.) Bu fıkra kapsamındaki idarelerin döner sermaye saymanlık hizmetlerini yürüten personele bu fıkrada yer alan mevzuat uyarınca döner sermaye gelirlerinden herhangi bir ad altında ödeme yapılmaz.Şeklinde yapılan düzenlemede dikkat çeken  “herhangi bir ad altında ödeme yapılmazifadesi sadece saymanlık hizmetini yürüten personel için kullanılmış olup, döner sermaye kapsamında gelir getirici birimlerde görev yapan diğer personel için sadece ek ödeme yapılamaz hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre ilgili birimler tarafından yürütülen kurs faaliyetleri kapsamında yapılacak olan sınavlarda görev verilen 657 Sayılı Kanuna tabi personele döner sermaye kapsamında sınav ücreti ödemesi yapılmasının mümkün olduğu düşünülmektedir.

 1. SONUÇ

Gerek 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 58 inci maddesinde yapılan düzenlemeler gerekse 375 sayılı KHK nin Ek 9 uncu maddesinde yapılan düzenlemede; 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları kapsamında bulunanlar dışındaki 657 sayılı

Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalışan personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında ödeme yapılır ve bunlara bu madde uyarınca ayrıca ek ödeme yapılmaz hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır.

Bu durumda yükseköğretim kurumlarında görev yapan 657 sayılı Devlet

Memurları Kanuna tabi personele;

 1. 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi (c) ve (f) fıkraları kapsamında bulunan öğretim elemanlarına ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalışan personele döner sermayeden ek ödeme yapılacaktır.
 2. 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi (c) ve (f) fıkraları kapsamı dışında bulunan birimlerde görev yapan ve döner sermaye kapsamında gelire katkısı bulunan öğretim elemanlarına döner sermayeden ek ödeme yapılacak, ancak 657 sayılı

Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalışan personele ek ödeme yapılamayacaktır.

 1. 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları kapsamında bulunanlar dışındaki 657 sayılı

Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli olarak çalışan personelin “görevin gereği olarak çalışma saatlerini aşması zorunlu işlerde çalışılması[5] durumunda fiilen yapılmak koşulu ile fazla mesai ücreti ve sınav görevi ücreti ödenmesinde mevcut yasal düzenlemelerde herhangi bir engel bulunmadığı düşünülmektedir.

 

[1] YÖK İç Denetçisi

[2] 30.06.1989 Tarih ve Mükerrer 20211 Sayılı RG.

[3] Başbakanlık Genelgesi (2014/5), 16.04.2014 Tarih ve 28974 Sayılı RG.

[4] Başbakanlık Genelgesi (2014/5), 16.04.2014 Tarih ve 28974 Sayılı RG.

[5] Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik, Madde 8/d.