Türk Bayrağı
Merkez: 0212 216 46 91
Ankara: 0312 473 7880
Eposta: info(et)kaped.org

Sıkça Sorulan Sorular

KAPED HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Kaped Düzenlediği Eğitim Seminerleriyle neyi amaçlar

Bilindiği üzere ülkemizde yeniden yapılanma kapsamında çok sayıda yeni yasa ve yönetmelik yürürlüğe girmiş olup uygulamada sıkıntılar yaşanmaya devam etmektedir. Ancak, yeni uygulamaya giren yasalar için kamu tarafından eğitim altyapısı hazırlanmamıştı. Bu nedenle görevliler bazı konularda yetersiz kalarak iş ve işlemlerin aksamasına neden olmuştur. Hizmetlerin sürdürülmesinde, yetkilendirme ve görevlendirmelerde, özellikle malî konulardaki uygulamalarda sıkıntılar baş göstermiştir.

En önemlisi de; yeni yasaları yorumlamadaki hatalar nedeniyle, doğru işlem yaptığını sanan iyi niyetli bir çok görevlilerimiz Kişisel Kusur ve Sorumluluk ile karşılaşılabilmektedir.

Artan eğitim ihtiyacının karşılanması için çok sayıda kurs ve seminerler düzenlendi, düzenlenmeye de devam edilmektedir. Ancak seminerlerin kısa süreli oluşu, maliyeti, yol süresi dikkate alındığında bütün personelin eğitilmesi mümkün değildir. Verilen eğitimlerin nitelikleri ise her zaman tartışılmaktadır. Genel amaçlı eğitimlerin kurumlarımız açısından sıkıntılarını özetlersek:
1. Fazla sayıda personelin katılması mümkün değildir.
2. Fazla personelin katılması ve kurumdan uzaklaşması durumunda işler aksayabilir.
3. Bütün personeli bu yolla eğitmek yüksek maliyetli olmaktadır.
4. Seminer süreleri ve içerikleri yetersiz olmaktadır.
5. Kuruma ait özel sorunlar çözümsüz kalabilmektedir.
Kamudaki bilgi ve eğitim ihtiyacını; nitelikli, verimli, düşük maliyetli ve kurumun istediği yönde karşılamak ve bizzat kurum içindeki sorunları evraklar üzerinde de çözmek üzere uzmanlarımız tarafından Hizmetiçi Özel Eğitim Programı hazırlanmıştır.

Kaped Eğitimlerini Farklı Kılan Nedir

• Uygulamaya yönelik, kurumun kendi özel sorunlarını da çözümleyicidir,
• Kurumdaki evraklar üzerinde hataların da düzeltimi yapılır,
• Diğer genel seminerlere göre maliyeti daha düşüktür,
• Kurumda veya istenilen başka bir bölgede yapılabilir.
.

Kaped Hangi Konularda Eğitim Düzenler

• 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Mevzuatı
• KİK Genel Tebliği ve İhale Uygulama Yönetmelikleri
• EKAP ve E-İhale İşlemleri
• 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
• Taşınır-Taşınmaz Mal Yönetimi ve Uygulamaları
• Stratejik Plan, Performans Program ve Bütçe Hazırlama
• Dönem Sonu ve Dönem Başı İşlemleri
• 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
• 6111 Sayılı Torba Yasa
• Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve Uygulamaları
• Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• Halkla İlişkiler, Kişisel Gelişim ve Kalite Yönetim Sistemi
• Zaman Yönetimi
• Dosya Arşivleme
• Sözleşme Yönetimi Eğitimi
• Analitik Düşünme Becerisinin Geliştirilmesi Semineri
• Çalışan Motivasyonu ve Ast-Üst İlişkilerinin İyileştirilmesi Semineri
• Değişim Yönetimi Semineri
• Hedeflerle Yönetim Semineri
• Kurum Kültürü ve Kurumsal Kimlik Semineri
• Örgütsel Davranış (Psikoloji) Semineri
• Takım Çalışması ve Liderlik Semineri
• Vizyon Geliştirme ve Kurumsal Eğitim Semineri
• Yönetimde Yetki Devri Semineri
• Yöneticilerde Kendini Geliştirme Semineri
• Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Semineri
• Yöneticilik ve Temel Yönetim Becerileri Semineri
• Yöneticilikten Liderliğe Geçiş Semineri
• Yönetim Becerileri Semineri
• Yönetimde Başarı Stratejileri Semineri
• Yönetimde İnsan İlişkileri Semineri
• Yönetimde Yeni Anlayışlar Semineri
• İş Güvencesi Kavramı ve İş Kanunu Bağlamında İş Sözleşmesi Semineri
• Kariyer Planlama Semineri
• Kriz Yönetimi Semineri
• Liderlik ve Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi Semineri
• Mesleki ve Yönetsel Etik Semineri
• Modern Yönetim Teknikleri Semineri
• Stratejik Yönetim Semineri
• Üst Düzey Yönetici Asistanlığı
• Kurumsal Verimlilik Semineri
• Yönetici Asistanı Yetiştirme Semineri
• Beden Dili ve İkna Yöntemleri Semineri
• Beden Dilinin Etkin Kullanımı Semineri
• Etkili İletişim ve Satış Becerileri Semineri
• İletişim ve İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi Semineri
• Kurumsal Satış Stratejileri Semineri
• Süreç Analizi Semineri
• Süreç Yönetimi ve İyileştirme Semineri
• Toplam Kalite Yönetimi Temel Bilgilendirme Semineri
• Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme Semineri
• Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri Semineri
• Halkla İlişkiler Semineri
• İletişim ve İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi Semineri
• İmaj Yönetimi Semineri
• Kişisel ve Kurumsal İletişim Becerilerini Geliştirme Semineri
• Motivasyon Yönetimi Semineri
• NLP Düşünme Modeli İle Sıra Dışı Düşünme Modeli Semineri
• Profesyonel Görünmek/Profesyonel Davranmak Semineri
• Profesyonel ve Sosyal Yaşamda Kişisel İmaj Semineri
• Stres ve Stres Yönetimi Semineri
• Türkçe Dilbilgisi Kuralları Semineri
• Yaratıcı Düşünme Yeteneğini Geliştirme Semineri
• Zaman ve Toplantı Yönetimi Semineri
• Anket Tasarımı Eğitimi
• Anket Analiz Teknikleri Eğitimi
• Algı Yönetimi
• Anlayarak Hızlı ve Etkin Okuma Teknikleri Eğitimi
• Araştırma Teknikleri
• Beyin Dili Programlama (NLP) Eğitimi
• Çağdaş Yönetim Yaklaşımları Eğitimi
• Değişim ve İnovasyon Eğitimi
• Güncel Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi
• İnisiyatif Yönetimi Eğitimi
• İnovasyon Teknikleri (Faydalı Yenilikçilik) Eğitimi
• İşletme Körlüğü Eğitimi
• İş Yerinde Mobbing Eğitimi
• İş Ortamında İletişim ve Motivasyon Eğitimi
• Kamuda İç Denetim Uygulaması Eğitimi
• Kamuda Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama Eğitimi
• Öfke Yönetimi ve Kontrolü
• Performans Denetimi Eğitimi
• Yönetimde Verimliliğin Artırılmasında Koçluk Eğitimi
• Yüksek Performans ve Başarı
• SPSS Paket Programı Eğitimi
.

Kaped Seminerlerini Nerelerde Düzenler

Kaped eğtimlerini Türkiye’nin en güzel tatil beldelerinde anlaşmalı olduğu 5 yıldızlı otellerde, katılımcıların rahatlığını ve konforunu önceleyen mekanlarda eğitimlerini düzednler.